Portrait: Chef Mitsuru Konishi, Wagyu Takumi, Hong Kong

Mitsuru KonishiExecutive Chef, Wagyu Takumi, Hong Kong
Chef Mitsuru Konishi, Wagyu Takumi, Hong Kong

Mitsuru Konishi 

Executive Chef, Wagyu Takumi, Hong Kong